KORNIX s.r.o - mzdové, podvojné, jednoduché účtovníctvo
 

Jednoduché účtovníctvoSpracovanie jednoduchého účtovníctva

  • Posudzovanie oprávnenosti nákladov.

  • Spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady).

  • Vedenie peňažného denníka a pokladničnej knihy.

  • Vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr.

  • Vedenie knihy krátkodobého a dlhodobého majetku.

  • Vedenie knihy sociálneho fondu.

  • Spracovanie dane z pridanej hodnoty, zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, spracovanie zoznamu daňových dokladov.

  • Spracovávanie vnútropodnikových smerníc.

  • Vypracovávanie daňových priznaní pre daň z príjmov.

Pre svojich klientov zabezpečujeme vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom v softvéri MRP Jednoduché účtovníctvo.
Riziká súvisiace s poskytovaním účtovníckych služieb kryje naša spoločnosť poistnou zmluvou do výšky 33.194,-- Eur.

 
 
© 2007 KORNIX s.r.o, Pražská 4, 040 11 Košice, tel.: 055/644 42 73, mobil: 0905 867 217, e-mail: kornix@stonline.sk code: Kiwwiaq | Valid XHTML! | Valid CSS!