KORNIX s.r.o - mzdové, podvojné, jednoduché účtovníctvo
 

Správa registratúryPožiadavky na zabezpečenie správy registratúry

  • Správa registratúry musí byť organizačne, personálne, priestorovo a materiálno-technicky dobre zabezpečená.

  • Spôsob manipulácie so záznamami a ich bezpečné uloženie je definované v Registratúrnom poriadku a Registratúrnom pláne, ktoré musí mať vypracované každý správca registratúry.

  • Registratúrny poriadok opisuje postup jednotlivých útvarov organizácie pri manipulácii so záznamami/spismi a pri ich vyraďovaní.

  • Registratúrny plán určuje systém ukladania spisov. Triedi registratúru do vecných skupín, určuje spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.

  • Materiálno-technické vybavenie priestorov určených pre registratúry organizačných útvarov a registratúrne stredisko organizácie musí byť :

  • účelné - umožňujúce ľahkú orientáciu v archivovaných dokumentoch,

  • bezpečné - zabezpečujúce dokumenty pred znehodnotením, poškodením alebo odcudzením.

  • Personálne pozície priamo zabezpečujúce jednotlivé úkony správy registratúry musia byť obsadené odborne kvalifikovanými zamestnancami a ich ďalší odborný rast musí priebežne pokračovať.

 
 
© 2007 KORNIX s.r.o, Pražská 4, 040 11 Košice, tel.: 055/644 42 73, mobil: 0905 867 217, e-mail: kornix@stonline.sk code: Kiwwiaq | Valid XHTML! | Valid CSS!